تعداد جوشکاران در جوشکاری لوله

عمده ترین دلیل تکنیکی استفاده از چند جوشکار به حداقل رساندن اعوجاج در جوش می باشد. در صورتیکه فقط از یک جوشکار استفاده شود ممکن است با توجه به پروفایل گرم و سرد شدن ، از سمت شروع جوش به سمت جلو کشیدگی ایجاد شده و مشکلاتی بروز نماید.

دلیل دیگر که از مورد بالا کم اهمیت تر نیست بحث کاهش زمان و هزینه جوشکاری بویژه در پروژه هایی است که تعداد سر جوش ها زیاد و ضخامت دیواره بالا است. در این پروژه ها با توجه به اینکه شارژ روزانه کارگاه/کارگاه ها عدد بالایی می باشد افزایش تعداد جوشکاران نقش مهمی در کاهش هزینه ها دارد.

تعداد جوشکاران علاوه بر قطر لوله به position آن نیز بستگی دارد. در صورتیکه لوله ها بصورت عمودی بر روی یکدیگر قرار بگیرند (مانند جوشکاری لوله های شمع کوبی) و Position بصورت 2G باشد می توان از 4 جوشکار نیز استفاده نمود. تعداد جوشکاران باید بگونه ایی باشد که محدودیتی برای یکدیگر ایجاد ننمایند.

محل قرار گیری لوله و تجهیزات و یا لوله های اطراف محل جوشکاری و پروسس جوشکاری و سایز دستگاه نیز محدود کننده تعداد جوشکاران می باشند.

این موضوع در خصوص جوشکاری مکانیزه و اتوماتیک نیز صدق می نماید.

/ 0 نظر / 82 بازدید